Корисни линкови

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Национална служба за запошљавање
Национална служба за запошљавање

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Општина Рума
Општина Рума
Комора социјалне заштите
Комора социјалне заштите
Републички завод за социјалну заштиту
Републички завод за социјалну заштиту
Покрајински завод за социјалну заштиту
Покрајински завод за социјалну заштиту