О НАМА

Центар за социјални рад Општине Рума


Сваки појединац и породица којима је неопходна помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних потешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба, има прво на социјалну заштиту у складу са Законом.

ШТА ЈЕ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА? Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи појединцу и породици и њихово оснаживање за самосталан живот у друштву, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Центар за социјални рад општине Рума је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично – правне заштите. Делатност Центра за социјални рад је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита, а регулисана је Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела, Законом о финансијској подршци породици, Одлуком о социјалној заштити општине Рума…

Центар за социјални рад Општине Рума основан је на седници Општинског већа и Већа произвођача НО Општине Рума дана 01. марта 1962. године, а са радом је почео 01. априла 1962.године.


Данас је у ЦСР општине Рума запослен укупно 21 радник.

Стручне послове обавља 14 стручних радника (социјалних радника 8, правника 3, психолога 2, специјални педагог 1).


Од укупног броја радника Мининистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања финансира рад 13 радника, док Општина Рума финансира рад 6 радника.

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, АП Војводина и локална самоуправа и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.


Мисија ЦСР јесте помоћ појединцу, породици и друштвеним групама да задовоље своје потребе, отклањајући ризике који их доводе у неповољне животне ситуације, а које нису у могућности сами да превазиђу.


Организација рада центра за социјални рад Рума

Организациона структура ЦСР Рума

Органе управљања чине:

  • Управни одбор
  • Надзорни одбор
  • Директор


Унутрашње организационе јединице Центра тј. службе рада су дефинисане Правилником о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад општине Рума, а то су следеће Службе:

  • Служба за правне послове
  • Служба за заштиту деце и младих
  • Служба за заштиту одраслих и старих
  • Служба за финансијско-административне и техничке послове.