Додатак за туђу негу и помоћ

Додатак за туђу негу и помоћ


Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

 

Потребна документација:

  • Писани захтев – добија се у Центру
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних
  • Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
  • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да подносилац захтева не прима пензију
  • Фотокопија здравствене књижице
  • Предлог за вештачење лекара опште праксе
  • Оригинали или оверена фотокопија медицинске документације