Новчана социјална помоћ

Новчана социјална помоћ (НСП)


Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити.

Потребна документација за остваривање права:

  • Попуњен захтев – добија се у Центру.
  • Извод из матичне књиге рођених.
  • Уверење о имовном стању за све чланове породице из места рођења и места пребивалишта (Пореска управа и Катастар).
  • За незапослена лица, уверење да су уредно пријављени Националној служби за запошљавање.
  • За запослена лица, потврда о висини примања по основу радног односа или по основу обављања приватне делатности, односно, висина примања за последња 3 месеца у ком је поднет захтев.
  • За децу која похађају средњу школу, потврда из школе да су на редовном школовању.
  • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да није корисник пензије по било ком основу, а ако је пензионер, потврду фонда о висини примања за последњ а 3 месеца од месеца у ком се подноси захтев.
  • Пресуда о разводу брака и висина утврђене обавезе издржавања.
  • Фотокопије личне карте.