Отуђење некретнине малолетног детета

Отуђење некретнине малолетног детета


Потребна документација приликом подношења захтева за располагањем имовином малолетног лица:

  • Молба ( навести разлоге продаје и намену тако добијених средстава )

  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете

  • Фотокопија личних карти родитеља

  • Потврда о власништву над имовином ( ако је имовина стечена наслеђем, решење – фотокопија о оставинском поступку )

  • Предуговор о продаји имовине

  • Предуговор о куповини имовине

  • Ако су родитељи разведени, пресуда о разводу брака