Старатељство

Старатељство


Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином штићеника.

Потребна документа за старатеља:

 • Захтев
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Лекарско уверење о здравственом стању
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена пословне способности (Основни суд)
 • Уверење да особа није осуђивана на кривична дела
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена родитељског права
 • Уверење да се против особе не води истрага (Основни суд)
 • Доказ о запослењу (претходна 3 месеца)
 • Пореско уверење
 • Уверење Центра за социјални рад да лице није на евиденцији лица под старатељством

Потребна документација у поступку одређивања привременог старатеља:

 • Фотокопије личних карата (за потенцијалног старатеља и за лице коме ће бити постављен привремени старатељ)

 • Извод из матичне књиге рођених (за потенцијалног старатеља)

 • Уверење о здравственом стању (за потенцијалног старатеља) (Дом здравља)

 • Уверење да лице није осуђивано (за потенцијалног старатеља) (МУП)

 • Уверење да лице није лишено родитељског права (за потенцијалног старатеља) (Суд)

 • Последњи чек од пензије

 • Здравствена документација (за лице коме ће бити постављен старатељ)

 • Пореско уверење (за лице коме ће бити постављен старатељ)


Потребна документација за штићеника- лице које се ставља под старатељство:

 • Фотокопија личне карте

 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених

 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је супружник преминуо, извод из матичне књиге умрлих)

 • Уверење о држављанству

 • Чекови од пензије, туђе неге и помоћи, телесног оштећења, инвалиднине

 • Уверење о приходима од пољопривреде из општине

 • Уверење о имовном стању

 • Налази неуропсихијатра, отпусне листе из болнице и ранији налази о болести

 • Решење о категоризацији за лица ометена у менталном развоју

 • Уговор о доживотном издржавању, поклону, закупу – издавању непокретности