Усвојење

Усвојење


Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права.

Потребна документација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из Матичне књиге рођених
 • Извод из Матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пословној способности
 • Уверење да лице није под истрагом
 • Уверење да лице није осуђивано
 • Уверење о имовном стању
 • Уверење о приходима (за запослене)
 • Уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене)
 • Лекарско уверење
 • Доказ да лице није лишено родитељског права