Права и Услуге у социјалној заштити


Права социјалне заштите


 • Новчана социјална помоћ (НСП)
 • Додатак за туђу негу и помоћ (ТНП)
 • Увећан додатак за туђу негу и помоћ
 • Старатељство
 • Отуђење некретнине малолетног детета
 • Усвојење
 • Хранитељство – породични смештај
 • Смештај одраслих и старих лица у установу социјалне заштите
 • Одређивање и промена личног имена детета
 • Мере превентивног надзора над вршењем родитељског права
 • Мере корективног надзора над вршењем родитељског права
Новчана социјална помоћ (НСП)

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити.

Погледајте потребну документацију
Додатак за туђу негу и помоћ (ТНП)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

Погледајте потребну документацију
Увећан додатак за туђу негу и помоћ

Новчана накнада разлике до износа увећаног додатака за помоћ и негу другог лица због телесног оштећења. Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено 100% телесно оштећење по једном основу.

Погледајте потребну документацију
Старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином штићеника.

Погледајте потребну документацију
Отуђење некретнине малолетног детета

Потребна документација приликом подношења захтева за располагањем имовином малолетног лица

Погледајте потребну документацију
Усвојење

Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права.

Погледајте потребну документацију
Хранитељство – породични смештај

Породични смештај је услуга која се пружа деци и младима али и одраслим и старим особама. Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу.

Погледајте потребну документацију
Смештај одраслих и старих лица у установу социјалне заштите

Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште, мале домске заједнице, предах и социјално становање у заштићеним условима. Све информације о смештају као и о потребној документацији за смештај одраслих и старих у установу социјалне заштите можете добити у Центру за социјални рад Рума.

Одређивање и промена личног имена детета

Име детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у законом одређеном року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о имену детета, односно ако су одредили погрдно име, име којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима средине. Презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.

Мере превентивног надзора над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима омогућава родитељима да врше родитељско право, а које су му стављење у надлежност овим законом.

Мере корективног надзора над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељског права. У обављању корективног надзора орган старатељства доноси одлуке којима: упозорава родитеље на недостатке у вршењу родитељског права; упућује родитеље на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима; захтева од родитеља да положи рачун о управљању имовином детета.


Услуге социјалне заштите у Републици Србији


Услуге процене и планирања

Процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова.


Дневне услуге у заједници

Дневни боравак; помоћ у кући; свратиште, лични пратилац и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.


Услуге подршке за самосталан живот

Становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву.


Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге

Интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности.


Услуге смештаја

Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште, мале домске заједнице, предах смештај и социјално становање у заштићеним условима.