Закони и прописи


Најзначајнији закони и подзаконски акти који ближе одређују садржаје, функције и одговорности социјалне заштите су:


Закон о социјалној заштити

Породични закон

Закон о малолетним уционицама кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

Закон о финансијској подршци породици са децом

Закон о општем управном поступку

Закон о ванпарничном поступку

Кривични законик

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад

Закон о спречавању насиља у породици

Правилник о хранитељству

Закон о заштити лица са менталним сметњама

Правилник о начину подношења извештаја и полагања рачуна старатеља

Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатеља

Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења

Правилник о извршењу мера посебних обавеза

Правилник о начину вођења поступка и сачињавања записа о налажењу детета

Уредба о мрежи установа социјалне заштите